Правила для експертів

Правила участі експертів у конкурсах

Національного фонду досліджень України

 

Правила участі експертів у конкурсах Національного фонду досліджень України (далі – Фонд) визначають загальні умови участі визнаних українських чи іноземних вчених (далі – науковці) у проведенні наукової і науково-технічної експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок (далі – проект).

І. Загальні умови

Науковці, які виявили бажання бути експертами Фонду, повинні відповідати вимогам законодавства щодо осіб, які мають право здійснювати наукову і науково-технічну експертизу (далі – експертиза), зокрема мати науковий ступінь, наукові публікації, досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематики проекту, до експертизи якого він залучений.

Для включення до списку експертів Фонду, науковці, які виявили бажання бути експертами Фонду, реєструються на офіційному веб-сайті Фонду (рубрика «Запрошуємо експертів до співпраці»).

 

ВАЖЛИВО! Реєстрація науковця (як експерта Фонду) не позбавляє його можливості подання на конкурсний відбір проекту, в якому він є науковим керівником або виконавцем. У такому випадку науковець не буде залучатися до експертизи проектів у цьому конкурсі.

 

Під час реєстрації як експерта науковець надає згоду на обробку персональних даних в процесі конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (дані передаються комісії конкурсу з метою підбору експертів для проведення експертизи поданих на конкурс проектів).

ІІ. Правові засади діяльності експерта

Експерти, залучені Фондом до проведення експертизи проектів, що подаються до Фонду на конкурс для отримання грантової підтримки, у своїй роботі керуються:

 1. Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про наукову і науково-технічну експертизу»;
 2. Порядком конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1170-2019-%D0%BF);
 3. Положенням про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (https://nrfu.org.ua/about-us/ethical-principles/);
 4. Порядком розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються до Національного фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах (далі – Порядок розгляду та експертизи проектів);
 5. Умовами оголошеного конкурсу.

ІІІ. Проведення експертизи проектів

Після отримання від Комісії конкурсу проекту (проектів) з пропозицією провести їх експертизу, експерт протягом трьох робочих днів із дати отримання проекту (проектів) повідомляє (он-лайн, через особистий кабінет Експерта в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі «Конкурс проектів НФДУ») комісію конкурсу про:

 • згоду на проведення експертизи проекту (проектів) та про відсутність конфлікту інтересів з авторами проекту (проектів);

або

 • відмову у проведенні експертизи проекту (проектів), якщо вони не відносяться до сфери його компетенції, чи самовідвід у випадку наявності конфлікту інтересів.

При наданні згоди на проведення експертизи проекту(проектів) науковець також ознайомлюється та погоджується з умовами щодо правил етичної поведінки та запобігання конфлікту інтересів, визначеними у Положенні про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Підставами для відмови у залученні експерта до проведення експертизи проекту, а також для оголошення експертом самовідводу від проведення експертизи є:

 • наявність родинних та сімейних зав’язків з особами, які входять до складу виконавців проекту;
 • працевлаштування в організації, що є учасником конкурсного відбору (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
 • членство у наглядових або контролюючих органах в організації, що є учасником конкурсного відбору (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
 • наявність серед виконавців проекту особи, що була науковим керівником експерта (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
 • наявність спільних наукових публікацій з одним із виконавців проекту або участь у спільних наукових проектах (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
 • інше близьке наукове чи комерційне співробітництво;
 • інша пряма наукова чи комерційна конкуренція.

Експерти заявляють про самовідвід від проведення експертизи проектів також за наявності особистого конфлікту з особами, що беруть участь у конкурсі.

Експертиза проектів здійснюється експертами протягом строку, визначеного науковою радою Фонду.

Під час проведення експертизи експерт оцінює проект на основі критеріїв, визначених Умовами оголошеного конкурсу, та з врахуванням Порядку розгляду та експертизи проектів.

Оцінка проекту експертом по кожному з критеріїв, за якими здійснюється оцінювання проектів, має бути виваженою і обґрунтованою. Кожній чисельній оцінці надається письмове обґрунтування.

Експерт несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу та обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання щодо проведення експертизи.

З метою забезпечення об’єктивного оцінювання проектів експерт повинен бути незалежним від будь-якого впливу або тиску, не допускати зовнішнього втручання в свою професійну діяльність.

На етапі підготовки експертного висновку експерт обговорює з комісією конкурсу повноту проведеної експертизи та врахування всіх питань, зазначених у формі для оцінювання проекту. В рамках такого обговорення експерт є незалежним щодо обсягу та способу врахування пропозицій комісії конкурсу.

IV. Висновок за результатами експертизи

За результатами експертизи проектів експерт готує (он-лайн, шляхом заповнення електронної форми в особистому кабінеті Експерта в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі «Конкурс проектів НФДУ») обґрунтований експертний висновок та рекомендації. Експертний висновок підписується експертом за допомогою електронного цифрового підпису та подається до комісії конкурсу до закінчення строків, встановлених для проведення експертизи.

V.Конфіденційність і доброчесність

Інформація про особистість експерта є конфіденційною, не оприлюднюється і не розкривається учасникам конкурсу.

Експерти зобов’язані дотримуватися конфіденційності інформації та не розголошувати відомості, що стали їм відомі під час виконання своїх обов’язків.

Публічне коментування чи оцінка роботи інших осіб, залучених до конкурсного відбору та експертизи проектів, є неприпустимими.