Наукова рада

Наукова рада Фонду є керівним органом Фонду чисельністю 29 осіб, до складу якої входять провідні вчені та науковці.

Очолює наукову раду Голова Фонду, який має трьох заступників з числа членів ради.

Наукова рада Фонду:

  • визначає основні наукові напрями діяльності Фонду щодо підтримки фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.
  • визначає перелік пріоритетних питань, з яких передбачається проведення конкурсу;
  • розробляє проєкт загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України;
  • формує структуру Національного фонду досліджень України, зокрема визначає кількість секцій Фонду та напрями їх діяльності;
  • здійснює загальний розподіл коштів, які спрямовуються на розв’язання основних завдань Фонду;
  • затверджує результати конкурсного відбору Фондом проєктів з виконання наукових досліджень і розробок;
  • погоджує проєкт порядку формування та використання коштів Фонду, який розробляється дирекцією Фонду;
  • здійснює контроль за виконанням наукових проєктів та використанням коштів Фонду;
  • розглядає річні звіти Фонду.

Склад наукової ради Національного фонду досліджень України

Секція природничих, технічних наук і математики  (13 осіб)

1 ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Станіслав Йосипович
Голова Фонду, завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2 КОЛОТІЛОВ
Сергій Володимирович
Голова Наукової ради секції, заступник голови Фонду, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
3 ДАНІШЕВСЬКИЙ
Владислав Валентинович
завідувач кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)
4 ДОРОШЕНКО
Андрій Олегович
завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
5 ЗАЖИГАЛОВ
Валерій Олексійович
завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
6 КОСТЮЧЕНКО
Юрій Васильович
провідний науковий співробітник відділу енергосамообміну в геосистемах ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»
7 ЛЕБОВКА
Микола Іванович
завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії  м. Ф. Д. Овчаренка НАН України
8 МЕЛЬНИК
Тарас Анатолійович
професор кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
9 НОСИЧ
Олександр Йосипович
головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії мікро- і нанооптики Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
10 ПАВЛИЧЕНКО
Артем Володимирович
завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро)
11 ПРІХНА
Тетяна Олексіївна
завідуюча відділу «Технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих матеріалів» Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
12 ШЕПЕЛЬСЬКИЙ
Дмитро Георгійович
провідний науковий співробітник відділу математичної фізики ФТІ низьких температур ім. Б.Є. Вєркіна НАНУ (м. Харків)
13 ЯЦЕНКО
Леонід Петрович
академік НАНУ, завідувач відділу когерентної і квантової оптики Інституту фізики НАН України

Секція біології, медицини і аграрних наук (9 осіб)

14 СОЛДАТКІН
Олексій Петрович
Голова Наукової ради секції, заступник голови Фонду, академік НАНУ, завідувач лабораторії бімолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
15 БОЙКО
Надія Володимирівна
завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології; директор НДНЦ молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок (м. Ужгород)
16 ДОСЕНКО
Віктор Євгенович
завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
17 КРАВЕЦЬ
Олена Адольфівна
провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»
18 КОНДРАТЮК
Сергій Якович
завідувач лабораторії ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
19 МАТИШЕВСЬКА
Ольга Павлівна
провідний науковий співробітник відділу НТІ Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ
20 МОЙСІЄНКО
Іван Іванович
завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету (м. Херсон)
21 МОСКАЛЕНКО
Роман Андрійович
доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету (м. Суми)
22 РОДІНКОВА
Вікторія Валеріївна
професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (м. Вінниця)

Секція  соціальних та гуманітарних наук (7 осіб)

23 КІСЬ
Оксана Романівна
Голова Наукової ради секції, заступник голови Фонду, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України
24 АМЕЛІНА
Світлана Миколаївна
завідувач кафедри іноземної філології і перекладу НУ біоресурсів і природокористування України
25 БОРОДІНА
Олена Миколаївна
завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»
26 КОЛОСНІЧЕНКО
Олена Володимирівна
професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну МОН України
27 КУРИЛО
Ірина Олексіївна
завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ
28 КУЦЕНКО
Ольга Дмитрівна
професор, в.о. завідувача кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка
29 ЛУЧЕНКО
Дмитро Валентинович
професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)