Головна > Про Фонд > Місія та мета Фонду

Місія та мета Фонду

Національний фонд досліджень України (далі – Фонд) є державною бюджетною установою, створеною Урядом України у 2018 році відповідно до Закону України “ Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Згідно із законодавством Фонд є спеціальним інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого здійснюється фінансування заходів, спрямованих на всебічний  розвиток української науки як основного чинника економічного зростання держави. Діяльність фонду спрямована на створення сприятливих умов для максимальної реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності на принципах змагальності та наукового лідерства.

Основними цілями Фонду є:

 1. стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору;
 2. розбудова дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграція до світової дослідницької інфраструктури;
 3. сприяння:
  1. налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг;
  2. міжнародному обміну інформацією та вченими, залученню учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;
  3. виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів;
 4. популяризація наукової і науково-технічної діяльності.

Використання державою підходу до фінансування науки на засадах грантової підтримки  сприяє концентрації активної і продуктивної частини дослідників та науковців навколо найбільш важливих і актуальних завдань сучасної науки.

Основними принципами, якими керується Фонд у своїй діяльності, є:

 • максимальна відкритість та прозорість;
 • незалежність та об’єктивність наукової і науково-технічної експертизи проєктів; 
 • дотримання засад доброчесної конкуренції;
 • повага і дотримання авторських та суміжних прав, а також принципів наукової етики;
 • запобігання конфлікту інтересів під час вибору членів органів управління Фонду та під час організації конкурсного відбору і фінансування проєктів.

Основним завданням Фонду є організація та проведення відкритого конкурсного відбору проєктів, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, з обов’язковим проведенням незалежної та об’єктивної наукової і науково-технічної експертизи, у тому числі із залученням іноземних експертів, та подальшим організаційним і фінансовим забезпеченням проєктів – переможців конкурсного відбору.

Реалізація даного завдання дозволяє розвивати та втілювати у життя науково-технологічні напрацювання та формувати  новий потужний дослідницький і науковий потенціал за пріоритетними напрямками розвитку науки і технологій.

Видами грантової підтримки, яка надається Національним фондом досліджень України, є:

 • індивідуальні гранти;
 • колективні гранти;
 • інституційні гранти.

До основних напрямків грантової підтримки відносяться:

 • виконання наукових досліджень і розробок;
 • розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня;
 • розвиток наукової співпраці, у тому числі наукова мобільність, організація, проведення та участь у конференціях, симпозіумах, спільні дослідження університетів та наукових установ тощо;
 • наукове стажування наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів, у тому числі за кордоном;
 • створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури;
 • трансфер знань та їх поширення;
 • підтримка проєктів молодих вчених;
 • підтримка діяльності, спрямованої на залучення учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;
 • популяризація науки.

Фінансові ресурси Фонду формуються за рахунок:

 • коштів державного бюджету;
 • добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів України;
 • інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів Фондом запроваджуються прозорі процедури конкурсного відбору проєктів, які максимальним чином зменшують вплив людського фактору на розподіл   фінансових ресурсів, віддаючи значну частину функцій з відбору автоматизованим алгоритмам електронних інформаційних систем.