Головна > Конкурси > Запрошуємо експертів > Рекомендації експертам

Рекомендації експертам

щодо підготовки висновку

Як незалежний/а експерт/ка у певній галузі наук, Ви оцінюєте проєкт, поданий на конкурс з підтримки наукових досліджень та розробок Національного фонду досліджень України (далі – Фонд).

Метою наукової та науково-технічної експертизи проєкту (далі –  експертиза) є складання обґрунтованого висновку щодо якості проєкту та спроможності учасника конкурсу виконати його на належному рівні, відповідно до критеріїв та форми оцінювання, визначених науковою радою Фонду. Проведення експертизи, конкурсного відбору проєктів здійснюється з урахуванням Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (далі – Положення) та Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах (далі – Порядок).

Висновок експерта – документ складений за встановленою формою, узагальнений результат наукової та науково-технічної експертизи проєкту, який містить числове оцінювання у балах за всіма встановленими в умовах конкурсу критеріями оцінювання і текстове обґрунтування цих оцінок, відповідає вимогам щодо повноти, обґрунтованості і достовірності.

На основі висновків експертів, комісія конкурсу (далі – КК) ухвалює важливі рішення щодо фінансування проєктів. Ви маєте подати свій експертний висновок в електронній формі в персональному кабінеті на сайті Фонду у встановлені строки. Поданий висновок експерта після можливих уточнень та затвердження КК не підлягає перегляду чи змінам. Відповідальність експерта – підготувати та подати до КК висновок експерта. Ви не маєте права передати виконання цієї роботи іншій особі.

Тут Ви знайдете практичну інформацію про:

АЛГОРИТМ РОБОТИ ЕКСПЕРТА – покрокова інструкція щодо порядку роботи експерта

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ – поради стосовно аналізу тих сторін заявки, які важливі для формування адекватної оцінки якості самого проекту та наукового рівня команди

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ – поради щодо надання аргументів та коментарів, які супроводжують кожну оцінку

ФОРМУЛЮВАННЯ МІРКУВАНЬ – поради щодо стилістики викладу аргументів та небажаної лексики

 

АЛГОРИТМ РОБОТИ ЕКСПЕРТА

 • Зареєструйтеся, будь ласка, у базі даних експертів за посиланням Фонду https://grants.nrfu.org.ua/.
 • Ознайомтеся з принципами та правилами експертної оцінки проєктів, викладеними у «Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах»
 • Ознайомтеся з принципами наукової етики, академічної доброчесності, вимогами щодо незалежності, самостійності та ідеологічної нейтральності, компетентності і професіоналізму експерта, дотримання конфіденційності та відповідальністю за повноту і достовірність висновків під час експертизи проєктів, що викладені у «Порядку проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України».
 • Перевірте, чи немає у Вас конфлікту інтересів щодо експертизи конкретного проєкту, відповідно до вимог «Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів Національного фонду досліджень України».

(https://nrfu.org.ua/about-us/ethical-principles/)

 • Ознайомтеся з критеріями та формою оцінювання проєктів, викладеними у «Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах».

Вам як можливому експерту надходить проєкт для проведення експертизи – офіційний запит, що надсилається електронною поштою з пропозицією проведення експертизи проєкту, із зазначенням назви, анотації та переліку авторів проєкту, та терміну, упродовж якого експерту пропонується надати згоду на проведення експертизи (три робочі дні).

 • Протягом трьох робочих днів з моменту надсилання проєкта експерту для проведення експертизи, Ви надаєте свою згоду на проведення експертизи або повідомляєте про відмову підготувати висновок експерта. Це має бути зроблено у вашому персональному кабінеті на офіційному сайті Фонду.
 • На третій робочий день Вам може надійти лист-нагадування щодо надання Вами відповіді (згоди чи не згоди на проведення експертизи) протягом одного робочого дня. Якщо така відповідь від Вас не надходить, то проєкт надсилається наступному у рейтинговому списку експерту, з урахуванням умов конкурсу (зокрема щодо залучення іноземних експертів).
 • Надаючи згоду підготувати висновок експерта, Ви підтверджуєте, що маєте достатній рівень компетенції щодо проблематики проєкту.
 • Згода експерта на проведення експертизи є підтвердженням прийняття можливим експертом пропозиції провести експертизу проєкту відповідно до вимог Порядку та надсилається електронною поштою або через електронну систему Фонду.
 • Надайте дирекції Фонду копії документів, необхідні для укладення з Вами договору і підпишіть договір.
 • Отримайте доступ до заявки, який Ви погодились оцінити, у персональному кабінеті на офіційному сайті Фонду. 
 • Уважно вивчіть усі документи, додані до заявки проєкту, який Ви оцінюєте (опис проєкту, CV наукового керівника та виконавців проєкту, бюджет тощо).
 • Оцініть, якою мірою зміст проєкту, який Ви оцінюєте, відповідає тематиці конкурсу.
 • Перевірте інформацію, подану в заявці, якщо у Вас виникли сумніви щодо її достовірності.
 • Підготуйте висновок експерта – ретельно обґрунтуйте кожну свою оцінку за кожним аспектом та критерієм. Утримуйтесь від повторів/дублювання.

Будь-яка комунікація Кураторів з експертами поза електронною системою Фонду заборонена

Вам необхідно здійснити експертизу проєкту упродовж 15 календарних днів із дати отримання заявки від КК. Подайте висновок експерта, заповнивши електронну форму в персональному кабінеті на офіційному сайті НФДУ.

Очікуйте на підтвердження про затвердження Вашого висновку КК.

Висновок експерта вважається прийнятим до розгляду КК за умови консенсусу обох Кураторів проєкту щодо його відповідності встановленим вимогам до повноти, достовірності і обґрунтованості.

У разі виявлення Кураторами недоліків, висновок експерта повертається на доопрацювання (з обов’язковою вказівкою на виявлені недоліки), яке експерт повинен здійснити не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів. Якщо після доопрацювання висновок експерта, на думку Кураторів, все ще не задовольняє вимогам повноти, достовірності і обґрунтованості, то питання передається на розгляд Панелі конкурсу, яка упродовж трьох робочих днів ухвалює рішення щодо прийняття чи неприйняття висновку експерта до розгляду.

Якщо КК не приймає висновок експерта до розгляду, то призначається новий експерт на заміну того, чий висновок не прийнятий. Новий експерт протягом трьох робочих днів надає згоду на проведення експертизи. Якщо така згода отримана, то йому надається п’ять робочих днів для здійснення експертизи проєкту.

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ

Зверніть увагу, що Ви працюєте з конфіденційною конкурсною інформацією – інформація, що міститься у матеріалах конкурсного відбору та в електронній системі Фонду, а також інформацією щодо деталей обговорень проєктів на засіданнях КК або Панелей, за винятком: інформації, яка є загальнодоступною; назв, анотацій та переліків авторів проєктів.

Конфіденційну інформацію Ви не маєте права розголошувати.

Майте на увазі, що інформація, яка може Вам знадобитися для оцінювання проєкту, за тим чи іншим аспектом або критерієм, може бути розміщена у різних частинах заявки і міститися як в описі власне проєкту, так і в CV керівника та виконавців, кошторисі чи в інших поданих документах. Тому пропонуємо насамперед уважно вивчити всі документи і лише після цього розпочинати процес оцінювання та обґрунтування власних оцінок.

Якщо у Вас виникають сумніви з приводу достовірності наданої учасником конкурсу інформації (зокрема, щодо основного місця роботи керівника проєкту, попереднього доробку керівника та виконавців проєкту, їхні публікації, участь у міжнародних проєктах, нагороди та відзнаки, стажування, конференції і т. п., а також щодо вартості певного обладнання, матеріалів чи послуг), Ви можете перевірити цю інформацію у відкритих джерелах та обов’язково поінформувати КК про виявлені розбіжності (за їхньої наявності).

Оцінюючи науковий рівень команди проєкту, зважте на відповідність доробку керівника та виконавців етапові їхньої наукової кар’єри. При цьому варто брати до уваги кількість та якість наукових публікацій з огляду на: (1) рівень авторитетності фахового періодичного видання, де оприлюднено статтю чи інший матеріал (наприклад, квартиль видання за класифікацією Scopus/WoS), авторитетність видавництва (чи іншого книжкового видання) в якому вийшла монографія, (2) значущість і внесок публікацій у розвиток відповідної галузі знань, (3) відповідність таких публікацій темі проєкту, який оцінюється.

Зважаючи на помітну в українській науці тенденцію до штучного створення видимості значної кількості публікацій у міжнародних виданнях шляхом оприлюднення неякісного наукового контенту у комерційно-орієнтованих псевдонаукових виданнях, які працюють на платній основі, радимо звірити публікації керівника та виконавців проєкту зі списком так званих «хижацьких» журналів https://predatoryjournals.com/journals/ та видавництв https://predatoryjournals.com/publishers/ із сумнівною академічною репутацією. Наявність публікацій у таких виданнях може бути свідченням низької якості оприлюднених статей/монографій.

Варто також брати до уваги такі показники якості наукової праці і визнання вченого, як індекс Гірша та кількість цитувань за наукометричними базами (Scopus, WoS, Google Scholar, відповідно до галузі знань), міжнародні та національні нагороди та відзнаки праць ученого. Іншим свідченням високого рівня вченого є його/її довгострокові наукові стажування та/або робота за контрактом у провідних наукових інституціях за кордоном.

Важливо оцінити науково-дослідницький, науково-організаційний та менеджерський потенціал керівника: крім публікацій, зверніть увагу і на його /її досвід участі в міжнародних дослідницьких проєктах, підготовці і проведенні наукових заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів та ін.) тощо.

Оцінюючи якість поданого проєкту, важливо встановити, чи подібні проєкти вже виконувалися в Україні, і чим цей проєкт відрізняється від попередніх; чи поданий проєкт вже раніше виконувався (отримував фінансування); чи ґрунтується цей проєкт на сучасних досягненнях світової і вітчизняної науки, чи не є він псевдонауковим за своєю суттю та чи не містить він ознак плагіату або інших проявів академічної недоброчесності.

Якщо на будь-якому етапі проведення експертизи Ви вважаєте, що на Вас здійснюється тиск з боку членів КК або інших осіб, Ви повинні невідкладно письмово, зокрема електронною поштою повідомити про це голову Фонду

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ

Оцінюйте поданий проєкт, яким він наразі є, а не його можливий потенціал у разі внесення певних змін. Оцінюйте фактичний зміст, переваги чи вади проєкту, не порівнюючи його з іншими проєктами та уникаючи припущень щодо відсутніх елементів.

 • Спирайтеся на всю доступну Вам інформацію про проєкт та його авторів.
 • Будьте максимально конкретними, висловлюйте свої міркування чітко, зрозуміло і лаконічно, уникайте загальних порожніх фраз, спирайтеся на факти.
 • Не переказуйте зміст заявки.
 • Коментарі мають бути посутніми, об’єктивними, безсторонніми, висловленими з повагою до авторів проєкту.
 • Не повторюйте ті самі зауваження у різних частинах форми оцінювання.
 • Не давайте порад щодо можливого вдосконалення проєкту.
 • Уникайте двозначних висловлювань та сумнівів щодо власної компетентності.
 • При наданні текстового обґрунтування думки не вступайте у заочну полеміку з авторами проєкту.
 • Уникайте морально-етичних оцінок проєкту чи його потенційних наслідків, однак у разі необхідності вказуйте на (не)відповідність проєкту чинним етичним принципам чи нормам науково-дослідної діяльності у відповідній галузі наук, на порушення засад академічної доброчесності тощо.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МІРКУВАНЬ

 • Уникайте виразів, які вказують на суб’єктивність судження (на мою думку, я вважаю, наскільки я розумію, я вражений, мені здається і т.п.), натомість оперуйте твердженнями, які спираються на факти і можуть бути доведені.
 • Уникайте оцінкових суджень (це найкращий/найгірший проєкт, аплі-канти не є серйозними вченими, проєкт не має сенсу, бюджет надто “роздутий” тощо).
 • Уникайте розмовної лексики та сленгу (це крута ідея, модна/гаряча/ топова тема, стильно подано, загальновідомо, популярний учений, і т.п.).
 • Уникайте різких і образливих висловів, надмірно категоричних і безапеляційних тверджень (безнадійний/унікальний проєкт, автор некомпетентний/невіглас/геній, не має жодних перспектив, не вартий уваги, стане переворотом в науці і т.п.).

ДОДАТКИ

Витяг із «Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах».