Головна > Конкурси > Запрошуємо експертів > Рекомендації експертам

Рекомендації експертам

щодо оцінювання проєктів поданих на конкурси  Національного фонду досліджень України

Як незалежний/а експерт/ка у певній галузі наук, Ви оцінюєте проєкт, поданий на конкурс з підтримки наукових досліджень та розробок НФДУ (далі – Фонд).

Метою експертизи заявки є складання обґрунтованого висновку щодо якості проєкту та спроможності учасника Конкурсу виконати його на належному рівні, відповідно до критеріїв та форми оцінювання, визначених Науковою радою Фонду в умовах конкурсу. Проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів здійснюється з урахуванням Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів.

На основі оцінок, наданих експерт(к)ами, Конкурсна комісія (далі – КК) ухвалює важливі рішення щодо фінансування проєктів. Ви маєте подати свій експертний висновок в електронній формі в персональному кабінеті на сайті НФДУ у встановлені строки. Поданий висновок експерта після можливих уточнень та затвердження КК не підлягає перегляду чи змінам. Відповідальність експерта – підготувати та подати до КК висновок експерта. Ви не маєте права передати виконання цієї роботи іншій особі.

Тут Ви знайдете практичну інформацію про:

АЛГОРИТМ РОБОТИ ЕКСПЕРТА – покрокова інструкція щодо порядку роботи експерта

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ – поради стосовно аналізу тих сторін заявки, які важливі для формування адекватної оцінки якості самого проекту та наукового рівня команди

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ – поради щодо надання аргументів та коментарів, які супроводжують кожну оцінку

ФОРМУЛЮВАННЯ МІРКУВАНЬ – поради щодо стилістики викладу аргументів та небажаної лексики

АЛГОРИТМ РОБОТИ ЕКСПЕРТА

Вам як можливому експерту проєкту надходить проєкт для проведення наукової і науково-технічної експертизи – офіційний запит, що надсилається електронною поштою з пропозицією проведення наукової і науково-технічної експертизи проєкту, із зазначенням назви, анотації та переліку авторів проєкту, та терміну, упродовж якого експерту пропонується надати згоду на проведення  експертизи (цей термін визначається КК).

 • У межах, визначеного КК терміну (три робочі дні) з моменту надсилання проєкта експерту для проведення наукової і науково-технічної експертизи, Ви надаєте свою згоду на проведення експертизи або повідомляєте про відмову підготувати висновок експерта. Це має бути зроблено у вашому персональному кабінеті на офіційному сайті Фонду.

На третій робочий день Вам може надійти лист-нагадування щодо надання Вами відповіді (згоди чи не згоди на проведення експертизи) протягом одного робочого дня. Якщо така відповідь від Вас не надходить, то проєкт надсилається наступному у рейтинговому списку експерту, з урахуванням умов конкурсу (зокрема щодо залучення іноземних експертів).

Надаючи згоду підготувати висновок експерта, Ви підтверджуєте, що маєте достатній рівень компетенції щодо проблематики проєкту.

 • Згода експерта на проведення експертизи є підтвердженням прийняття можливим експертом пропозиції провести наукову і науково-технічну експертизу проєкту відповідно до вимог Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються НФДУ для участі в конкурсних відборах та надсилається електронною поштою або через електронну систему Фонду.
 • Надайте Дирекції НФДУ копії документів, необхідні для укладення з Вами договору і підпишіть договір.
 • Отримайте доступ до заявки на фінансування проєкту, який Ви погодились оцінити, у персональному кабінеті на офіційному сайті Фонду. Крім доступу до матеріалів проєкту, експерту також надається така інформація: електронні адреси обох Кураторів проєкту, голови Панелі, голови КК та голови Фонду, методичні рекомендації щодо підготовки висновку експерта.
 • Уважно вивчить усі документи, додані до заявки проєкту, який Ви оцінюєте (опис проєкту, CV наукового керівника та виконавців проєкту, бюджет тощо).
 • Оцініть, якою мірою зміст проєкту, який Ви оцінюєте, відповідає тематиці конкурсу.
 • Перевірте інформацію, подану в заявці, якщо у Вас виникли сумніви щодо її достовірності.
 • Підготуйте висновок експерта – ретельно обґрунтуйте кожну свою оцінку за кожним аспектом та критерієм. Утримуйтесь від повторів/дублювання.
 • Висновок експерта – документ складений за встановленою формою, узагальнений результат наукової та науково-технічної експертизи проєкту, який містить числове оцінювання у балах за всіма встановленими в умовах конкурсу критеріями оцінювання і текстове обґрунтування цих оцінок, відповідає вимогам щодо повноти, обґрунтованості і достовірності.
 • У своїй роботі під час проведення експертної оцінки проєктів, експерт співпрацює з членами КК та:

Арбітром – членом Наукової ради Фонду, обраний Науковою радою відповідної секції, для комунікації між комісією конкурсу і Науковою радою секції на усіх етапах розгляду та експертизи проектів, нагляду за дотриманням  умов конкурсу та вимог до процедур, визначених «Порядком розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах»;

Куратором – членом КК, що уповноважений рішенням КК здійснювати постійний супровід визначених проєктів (від підбору експертів до встановлення результатів конкурсу);

Референтом – працівником дирекції Фонду, що визначений нею для організаційного і технічного супроводу заявки, поданої на конкурс, від моменту її надходження до завершення роботи КК;

Спостерігачем – членом наукової ради Фонду, що обраний науковою радою відповідної секції для поточного моніторингу процесу розгляду та експертизи заявок на предмет дотримання встановлених вимог, правил та процедур та невідкладного інформування Арбітра про їх порушення.

 • Вам необхідно здійснити експертизу проєкту упродовж 15 календарних днів із дати отримання заявки від КК. Подайте висновок експерта, заповнивши електронну форму в персональному кабінеті на офіційному сайті НФДУ.
 • Очікуйте на підтвердження про затвердження Вашого висновку КК.
 • Куратори не пізніше ніж упродовж двох робочих днів з моменту подачі висновку експерта до електронної системи Фонду проводять його перевірку на повноту, достовірність, і обґрунтованість. Висновок експерта вважається прийнятим до розгляду КК за умови консенсусу обох Кураторів проєкту щодо його відповідності встановленим вимогам до повноти, достовірності і обґрунтованості.
 • У разі виявлення Кураторами недоліків, висновок експерта повертається на доопрацювання (з обов’язковою вказівкою на виявлені недоліки), яке експерт повинен здійснити не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів. Якщо після доопрацювання висновок експерта, на думку Кураторів, все ще не задовольняє вимогам повноти, достовірності і обґрунтованості, то питання передається на розгляд Панелі конкурсу, яка упродовж трьох робочих днів ухвалює рішення щодо прийняття чи неприйняття висновку експерта до розгляду.

Якщо КК не приймає висновок експерта до розгляду, то призначається новий експерт на заміну того, чий висновок не прийнятий. Новий експерт протягом трьох робочих днів надає згоду на проведення експертизи. Якщо така згода отримана, то йому надається п’ять робочих днів для здійснення експертизи проєкту.

 

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ

 • Зверніть увагу, що Ви працюєте з конфіденційною конкурсною інформацією – інформація, що міститься у матеріалах конкурсного відбору та в електронній системі Фонду, а також інформацією щодо деталей обговорень проєктів на засіданнях КК або Панелей, за винятком: інформації, яка є загальнодоступною; назв, анотацій та переліків авторів проєктів.

Конфіденційну інформацію Ви не маєте права розголошувати.

 • Майте на увазі, що інформація, яка може Вам знадобитися для оцінювання проєкту, за тим чи іншим аспектом або критерієм, може бути розміщена у різних частинах заявки і міститися як в описі власне проєкту, так і в CV керівника та виконавців, кошторисі чи в інших поданих документах. Тому пропонуємо насамперед уважно вивчити всі документи і лише після цього розпочинати процес оцінювання та обґрунтування власних оцінок.
 • Якщо у вас виникають сумніви з приводу достовірності наданої учасником конкурсу інформації (зокрема, щодо основного місця роботи керівника проєкту, попереднього доробку керівника та виконавців проєкту, їхні публікації, участь у міжнародних проєктах, нагороди та відзнаки, стажування, конференції і т. п., а також щодо вартості певного обладнання, матеріалів чи послуг), Ви можете перевірити цю інформацію у відкритих джерелах та обов’язково поінформувати КК про виявлені розбіжності (за їхньої наявності).

КК може запропонувати корекцію бюджетів проєктів на основі рекомендації експертів та комунікації з науковими керівниками проєктів, перед формуванням остаточного списку переможців конкурсу із зазначенням рекомендованого обсягу фінансування.

 • Оцінюючи науковий рівень команди проєкту, зважте на відповідність доробку керівника та виконавців етапові їхньої наукової кар’єри. При цьому варто брати до уваги кількість та якість наукових публікацій з огляду на: (1) рівень авторитетності фахового періодичного видання, де оприлюднено статтю чи інший матеріал (наприклад, квартиль видання за класифікацією Scopus/WoS), авторитетність видавництва (чи іншого книжкового видання) в якому вийшла монографія, (2) значущість і внесок публікацій у розвиток відповідної галузі знань, (3) відповідність таких публікацій темі проєкту, який оцінюється.
 • Зважаючи на помітну в українській науці тенденцію до штучного створення видимості значної кількості публікацій у міжнародних виданнях шляхом оприлюднення неякісного наукового контенту у комерційно-орієнтованих псевдонаукових виданнях, які працюють на платній основі, радимо звірити публікації керівника та виконавців проєкту зі списком так званих «хижацьких» журналів https://predatoryjournals.com/journals/ та видавництв https://predatoryjournals.com/publishers/ із сумнівною академічною репутацією. Наявність публікацій у таких виданнях може бути свідченням низької якості оприлюднених статей/монографій.
 • Варто також брати до уваги такі показники якості наукової праці і визнання вченого, як індекс Гірша та кількість цитувань за наукометричними базами (Scopus, WoS, Google Scholar, відповідно до галузі знань), міжнародні та національні нагороди та відзнаки праць ученого. Іншим свідченням високого рівня вченого є його/її довгострокові наукові стажування та/або робота за контрактом у провідних наукових інституціях за кордоном.
 • Важливо оцінити науково-дослідницький, науково-організаційний та менеджерський потенціал керівника: крім публікацій, зверніть увагу і на його /її досвід участі в міжнародних дослідницьких проєктах, підготовці і проведенні наукових заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів та ін.) тощо.
 • Оцінюючи якість поданого проєкту, важливо встановити, чи подібні проєкти вже виконувалися в Україні, і чим цей проєкт відрізняється від попередніх; чи поданий проєкт вже раніше виконувався (отримував фінансування); чи ґрунтується цей проєкт на сучасних досягненнях світової і вітчизняної науки, чи не є він псевдонауковим за своєю суттю та чи не містить він ознак плагіату або інших проявів академічної недоброчесності.
 • Зверніть увагу, що у комунікації з експертами, Куратори та інші члени КК не мають права висловлювати власні оціночні судження щодо проєкту, а можуть лише вказувати на конкретні недоліки у висновку експерта (внутрішні суперечності, відсутні чи неповні обґрунтування, фактичні помилки тощо) і вимагати їх усунення.

Будь-яка комунікація Кураторів з експертами поза електронною системою Фонду заборонена

 • Якщо на будь-якому етапі проведення експертизи Ви вважаєте, що на Вас здійснюється тиск з боку членів КК або інших осіб, Ви повинні невідкладно письмово (електронною поштою) повідомити про це голові Панелі та голові КК, а за необхідності – голові Фонду.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ

Оцінюйте поданий проєкт, яким він наразі є, а не його можливий потенціал у разі внесення певних змін. Оцінюйте фактичний зміст, переваги чи вади проєкту, не порівнюючи його з іншими проєктами та уникаючи припущень щодо відсутніх елементів.

 • Спирайтеся на всю доступну Вам інформацію про проєкт та його авторів.
 • Будьте максимально конкретними, висловлюйте свої міркування чітко, зрозуміло і лаконічно, уникайте загальних порожніх фраз, спирайтеся на факти.
 • Не переказуйте зміст заявки.
 • Коментарі мають бути посутніми, об’єктивними, безсторонніми, висловленими з повагою до авторів проєкту.
 • Не повторюйте ті самі зауваження у різних частинах форми оцінювання.
 • Не давайте порад щодо можливого вдосконалення проєкту.
 • Уникайте двозначних висловлювань та сумнівів щодо власної компетентності.
 • При наданні текстового обґрунтування думки не вступайте у заочну полеміку з авторами проєкту.
 • Уникайте морально-етичних оцінок проєкту чи його потенційних наслідків, однак у разі необхідності вказуйте на (не)відповідність проєкту чинним етичним принципам чи нормам науково-дослідної діяльності у відповідній галузі наук, на порушення засад академічної доброчесності тощо.

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МІРКУВАНЬ

 • Уникайте виразів, які вказують на суб’єктивність судження (на мою думку, я вважаю, наскільки я розумію, я вражений, мені здається і т.п.), натомість оперуйте твердженнями, які спираються на факти і можуть бути доведені.
 • Уникайте оцінкових суджень (це найкращий/найгірший проєкт, аплі-канти не є серйозними вченими, проєкт не має сенсу, бюджет надто “роздутий” тощо).
 • Уникайте розмовної лексики та сленгу (це крута ідея, модна/гаряча/ топова тема, стильно подано, загальновідомо, популярний учений, і т.п.).
 • Уникайте різких і образливих висловів, надмірно категоричних і безапеляційних тверджень (безнадійний/унікальний проєкт, автор некомпетентний/невіглас/геній, не має жодних перспектив, не вартий уваги, стане переворотом в науці і т.п.).

ДОДАТКИ

Витяг із «Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах».

 1. Основними принципами розгляду та експертизи проєктів є:

– максимальна відкритість та прозорість;

– незалежність і об’єктивність наукової та науково-технічної експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок;

– компетентність і об’єктивність осіб, що проводять експертизу;

– урахування світового рівня науково-технічного прогресу;

– відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи;

– повага до авторських та суміжних прав, а також дотримання принципів наукової етики;

– дотримання засад доброчесної конкуренції;

– запобігання конфлікту інтересів під час розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок.

При наданні згоди на проведення експертизи експерт декларує відсутність конфлікту інтересів з авторами проєкту, а також підтверджує від-повідність його/її області експертизи тематичному напряму проєкту та той факт, що він/вона ознайомлений з вимогами Порядку щодо проведення експертизи та вимогами Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду.