Головна > Інформаційні ресурси > Звітність > Поточні проєкти > Анотовані звіти за конкурсом “Підтримка досліджень провідних і молодих учених”

Анотовані звіти за конкурсом “Підтримка досліджень провідних і молодих учених”

Проміжні звіти за 2021 рік

1 2020.02/0247 Гольдін Павло Євгенович

Цілісність організму ссавців як фактор стійкості при водному та повітряному способах життя (на прикладі скелетних ознак)

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена

Анотований звіт
2 2020.02/0100 Гончар Михайло Васильович

Створення нових нанозимів як каталітичних елементів для ензиматичних наборів та хемо/біосенсорів

Інститут біології клітини

Анотований звіт
3 2020.02/0130 Капустяник Володимир Богданович

Багатофункціональні органічно-неорганічні магнітоелектричні, фотовольтаїчні і сцинтиляційні матеріали

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотований звіт
4 2020.02/0263 Карпов Павло Андрійович

Ензими посттрансляційних модифікацій білків мікротрубочок, в якості мішеней для інгібування збудливості первинних ноціцептивних нейронів периферійної нервової системи

Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України

Анотований звіт
5 2020.02/0094 Кривчіков Олександр Іванович

Квантове тунелювання коливальних збуджень в теплопровідності кристалічних та аморфних матеріалів і композитів

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Анотований звіт
6 2020.02.0141 Левчук Святослав Євлогійович

Закономірності впливу хронічного іонізуючого випромінювання на референтні організми рослин і тварин в екосистемах Чорнобильської зони відчуження

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотований звіт
7 2020.02/0316 Рашидов Намік Мамед Огли

Вплив стресових чинників на синтез білків з пріонними властивостями у рослин

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії

Анотований звіт
8 2020.02/0070 Серебровська Зоя Олександрівна

Інтервальна гіпоксія як нова стратегія лікування/профілактики хвороби Альцгеймера: молекулярні механізми та терапевтична реалізація

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Анотований звіт
9 2020.02/0075 Ярмолюк Сергій Миколайович

Сайт-спрямований мутагенез як інноваційний підхід для дослідження механізмів виникнення та подолання резистентності Mycobacterium tuberculosis до антибіотиків

Інститут молекулярної біології і генетики

Анотований звіт
10 2020.02/0404 Яковлев Сергій Всеволодович

Розробка інтелектуальних технологій оцінки епідемічної ситуації для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері біобезпеки населення

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Анотований звіт
11 2020.02/0346 Берцик Петер Петерович

Астрофізичні Релятивістські Галактичні Об’єкти (АРГО): життєвий шлях активних ядер

Головна астрономічна обсерваторія

Анотований звіт
12 2020.02/0313 Опанасюк Анатолій Сергійович

Перспективні напівпровідникові наноматеріали для потреб гнучкої електроніки: синтез, розробка методів друку та оптимізація їх структурних, оптичних і фотоелектричних властивостей

Сумський Державний Університет

Анотований звіт
13 2020.02/0211 Мицик Богдан Григорович

Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випрoмінюванням

Фізико – механічний інститут імені Г.В. Карпенка

Анотований звіт
14 2020.02/0371 Бельська Ірина Миколаївна

Металеві астероїди: пошук батьківських тіл залізних метеоритів, джерел позаземних ресурсів

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотований звіт
15 2020.02/0023 Чебанов Валентин Анатолійович

Поліфармакофорні органічні сполуки на основі пептидоміметиків та анельованих бензодіазепинів

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України

Анотований звіт
16 2020.02/0111 Семенов Андрій Олександрович

Некласичні та гібридні кореляції квантових систем за реалістичних умов

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова

Анотований звіт
17 2020.02/0301 Завалій Ігор Юліянович

Розроблення нових функціональних матеріалів для потреб водневої енергетики

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України

Анотований звіт
18 2020.02/0261 Іванов Борис Олексійович

Розробка фізичних основ магнітної наноелектроніки

Інститут магнетизму

Анотований звіт
19  2020.02/0150   Зіненко Тетяна Леонідівна

Електромагнітне моделювання мікро та нано лазерів з резонансними графеновими елементами, на порозі стаціонарного випромінювання

Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України

Анотований звіт
20 2020.02/0131 Білий Роман Олександрович

Центр дослідження ролі нейтрофільних позаклітинних пасток у виникненні тканинних патологій in vivo

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотований звіт
21 2020.02/0147 Борисова Тетяна Олександрівна

Глутамат/ГАМК сигналювання в двонаправленій системі комунікації кишечник – мозок: фокус на шкідливий вплив карбон-вмісних наночастинок-забруднювачів повітря

Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

Анотований звіт
22 2020.02/0369 Варга Олександр Олександрович

Ліси минулого та сучасності: систематика, філогенія, фауногенез та збереження різноманіття перетинчастокрилих комах

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена

Анотований звіт
23 2020.02/0031 Кальченко Віталій Іванович

Дизайн, синтез і активність похідних каліксаренів як інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз та інших ензимів

Інститут органічної хімії

Анотований звіт
24 2020.02/0223 Погребняк Олександр Дмитрович

Персоналізовані біоінженерні скаффолди для остеохондральної регенерації, отримані методом адитивного виробництва з покращеними властивостями поверхні

Сумський державний університет

Анотований звіт
25 2020.02/0336  Шиманський Ігор Олександрович

Нейропротекторна дія вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованої нейротоксичності

Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

Анотований звіт
26 2020.02/0189 Шуба Ярослав Михайлович

Міогенні механізми механочутливості сечового міхура в нормі і при діабеті 2-го типу

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

Анотований звіт
27 2020.02/0406  Бахмутов Володимир Георгійович

Магнітні індикатори палеокліматичних змін у відкладах лесово-ґрунтової формації України

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Анотований звіт
28 2020.02/0165  Богуцький Андрій Боніфатійович

Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти

Львівський національний університет імені І.Франка

Анотований звіт
29 2020.02/0373 Василечко Леонід Орестович

Інженерія кристалофосфорів для біомедичних застосувань, енергоощадного освітлення та безконтактної термометрії

Національний університет “Львівська політехніка”

Анотований звіт
30 2020.02/0096 Кадець Володимир Михайлович

Оператори в нескінченновимірних просторах: взаємозв’язок геометрії, алгебри і топології

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотований звіт
31 2020.02/0105 Костюк Олександр Миколайович

Латентні карбени для органічного синтезу

Інститут органічної хімії

Анотований звіт
32 2020.02/0026 Мішура Юлія Степанівна

Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез та прогнозування в актуальних стохастичних моделях

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
33 2020.02/0053 Сотніков Андрій Геннадійович

Просторові кореляції та впорядковані фази, обумовлені ефектами взаємодії в ультрахолодних квантових газах

Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”

Анотований звіт
34 2020.02/0299 Сотніков Геннадій Васильович

Транспортування електронних/позитронних згустків при високоградієнтному прискоренні електромагнітними полями, що збуджуються у діелектричних структурах або плазмі інтенсивними електронними згустками та потужним лазерним імпульсом

Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”

Анотований звіт
35 2020.02/0050  Стрижак Петро Євгенович

Дизайн та розробка цеоліт- та нановуглець-вмісних каталізаторів із покращеним масоперенесенням для новітньої енергетики на основі водню та метанолу

Інститу фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Анотований звіт
36 2020.02/0061 Ушенко Юрій Олександрович

Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляризаційної і флуоресцентної томографії мікро та наноструктури мереж біологічних кристалів

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

Анотований звіт
37 2020.02/0122 Фомін Олексій Вікторович

Розроблення концептуальних засад для відновлення ефективного функціонування застарілих вантажних вагонів

Державний університет інфраструктури та технологій

Анотований звіт
38 2020.02/0015 Черемних Олег Костянтинович

Теоретичні та експериментальні дослідження глобальних збурень природного і техногенного походження в системі Земля-атмосфера-іоносфера

Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агенства України

Анотований звіт
39 2020.02/0293 Явецький Роман Павлович

Новітні та традиційні ІЧ-прозорі кераміки складної архітектури для екстремальних умов експлуатації

Інститут монокристалів НАН України

Анотований звіт
40 2020.02/0118 Байляк Марія Михайлівна

Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Анотований звіт
41 2020.02/0264 Гудков Дмитро Ігорович

Комплексна оцінка радіаційної небезпеки об’єктів ядерної спадщини для водних екосистем

Інститут гідробіології НАН України

Анотований звіт
42 2020.02/0097 Дзядевич Сергій Вікторович

Дослідження особливостей формування сучасних біоселективних елементів на основі наноматеріалів різної природи для електрохімічних біосенсорів та сенсорних масивів із заданими та керованими властивостями

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Анотований звіт
43 2020.02/0195 Дробот Людмила Борисівна

Диференційний контроль регуляторних мереж, залучених до підтримання епітелійно-мезенхімної пластичності аденокарциномних клітин молочної залози

Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

Анотований звіт
44 2020.02/0160 Івахненко Сергій Олексійович

Розробка нових складів розчинників вуглецю для вирощування монокристалів алмазу в області термодинамічної стабільності з контрольованим вмістом домішок азоту і бору з метою створення концепційних конструкцій електронних приладів

Інститут надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля

Анотований звіт
45 2020.02/0171 Куцоконь Юлія Костянтинівна

Розробка наукових засад комплексного моніторингу та загроз поширення інвазивних видів риб річковою мережею і перехідними водами України (на основі паразитарних, популяційних і генетичних маркерів)

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена

Анотований звіт
46 2020.02/0035 Лесик Роман Богданович

Тіазолідинони з поліфармакологічними властивостями: молекулярний дизайн, синтез та механізми дії протиракових, протизапальних та протимікробних засобів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотований звіт
47 2020.02/0246 Мошинець Олена Володимирівна

Розробка комбінованої терапії важких Klebsiella pneumoniae–асоційованих нозокоміальних інфекцій для подолання їхньої антибіотикорезистентності

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Анотований звіт
48 2020.02/0244 Тукало Михайло Арсентійович

Вплив непротеїногених аналогів лейцину на лейцин-залежні сигнальні шляхи mTORC1 у клітинах людини

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Анотований звіт
49 2020.02/0270 Фальфушинська Галина Іванівна

Розробка методології інтегральної оцінки біобезпеки забруднення оточуючого середовища пестицидами для цільових та нецільових організмів

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Анотований звіт
50 2020.02/0183 Шишкіна Світлана Валентинівна

Вивчення поліморфних перетворень молекулярних кристалів для потреб фармацевтичної промисловості

Державна наукова установа “Науковий тхнологічний комплекс “Інститу монокристалів”НАН України

Анотований звіт
51 2020.02/0051 Шарапов Сергій Геннадійович

Топологічні фази матерії та збудження в діраківських матеріалах, джозефсонівських переходах та магнетиках

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Анотований звіт
52 2020.02/0408 Кордюк Олександр Анатолійович

Багатозонність електронних станів: фізика та застосування

Державна наукова установа «Київський академічний університет»

Анотований звіт
53 2020.02/0134 Кондратенко Сергій Вікторович

Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв’язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
54 2020.02/0309 Кунтий Орест Іванович

Дизайн поліфункціональних наноструктурованих моно- та біметалів з електрокаталітичними й антимікробними властивостями

Національний університет «Львівська політехніка»

Анотований звіт
55 2020.02/0115 Брик Тарас Михайлович

Встановленя природи незвичних колективних властивостей невпорядкованих систем: Теорія та першопринципне моделювання

Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України

Анотований звіт
56 2020.02/0128 Аврамов Костянтин Віталійович

Оптимізація топології та підвищення міцнісних характеристик багатошарових оболонок і твердих тіл при використанні адитивних технологій

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Анотований звіт
57 2020.02/0119 Баранов Олег Олегович

Наукові основи створення оксидних та вуглецевих наноструктур в умовах плазмового середовища

Національний аерокосмічний університет ім.М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Анотований звіт
58 2020.02/0078 Туркевич Володимир Зіновійович

Монокристали нітриду галію GaN: отримання під високим тиском, структура, властивості

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля

Анотований звіт
59 2020.02/0108 Лобода Петро Іванович

Розробка нового класу металокерамічних композитів із порошків надтвердої армованої кераміки для екстремальних умов експлуатації

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анотований звіт
60 2020.02/0196 Ткачук Володимир Михайлович

Дослідження фізичних систем та ефектів квантованості простору на квантових комп’ютерах

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотований звіт
61 2020.02/0062 Горбар Едуард Володимирович

Генерація і еволюція первинних магнітних полів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
62 2020.02/0090 Лапчук Анатолій Степанович

Нанозахоплювачі – новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безпечного біологічного аналізу

Інститут проблем реєстрації інформації

Анотований звіт
63 2020.02/0014 Іксанов Олександр Маратович

Асимптотичні режими збурених випадкових блукань: на межі сучасної та класичної теорії ймовірностей

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
64 2020.02/0317 Головко Мирослав Федорович

Плямисті колоїди у пористих середовищах: теорія та комп’ютерне моделювання

Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України

Анотований звіт
65 2020.02/0228 Павленко Яків Володимирович

Виявлення та аналіз кометної активності в позасонячних планетних системах

Головна Асторономіча обсерваторія

Анотований звіт
66 2020.02/0327 Воєводін Віктор Миколайович

Фундаментальні аспекти створення принципово нових матеріалів з унікальними фізико-механічними та радіаційними властивостями на базі концентрованих багатокомпонентних сплавів

Національний науковий центр Харківський фізико – технічний інститут

Анотований звіт
67 2020.02/0149 Ямпольський Валерій Олександрович

Квантові явища при взаємодії електромагнітних хвиль з твердотільними наноструктурами

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова

Анотований звіт
68 2020.02/0011 Даневич Федір Анатолійович

Подвійний бета-розпад атомних ядер

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України

Анотований звіт
69 2020.02/0027 Морозовська Ганна Миколаївна

Низьковимірні графеноподібні дихалькогеніди перехідних металів з керованими полярними та електронними властивостями для новітніх застосувань у наноелектроніці та біомедицині

Інститут фізики Національної академії наук України

Анотований звіт
70 2020.02/0025 Загороднюк Андрій Васильович

Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимірних аналітичних многовидах та їх можливі застосування

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Анотований звіт
71 2020.02/0043 Коцюбинський Володимир Олегович

Асиметричні суперконденсатори з водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид графену та мікропористого вуглецю

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Анотований звіт
72 2020.02/0390 Музика Катерина Миколаївна

Новітні (електро)хемілюмінесцентні (біо)сенсорні платформи з лазерно-індукованими функціональними мікро- та наноструктурами

Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотований звіт
73 2020.02/0064 Єфременко Василь Георгійович

Фазово-структурна та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного призначення при обробці висококонцентрованими джерелами енергії для підвищення довговічності штучних імплантів

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Анотований звіт
74 2020.02/0292 Куссуль Наталія Миколаївна

Методи і моделі глибинного навчання для прикладних задач супутникового моніторингу

Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та державного Космічного агентства України

Анотований звіт
75 2020.02/0024 Донцова Тетяна Анатоліївна

Синтез низьковартісних керамічних мембран контрольованого дизайну для мобільних MF/UF/NF систем

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анотований звіт
76 2020.02/0022 Єщенко Олег Анатолійович

Плазмонні гібридні наносистеми «метал-полімер-флюорофор» з підсиленим оптичним відгуком для фотоніки та біомедичних застосувань

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
77 2020.02/0071 Домасевич Костянтин Валентинович

Нові функціональні матеріали для вилучення і утилізації СО2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
78 2020.02/0284 Шелестов Андрій Юрійович

Геопросторові моделі та інформаційні технології супутникового моніторингу проблем розумного міста

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотований звіт
79 2020.02/0204 Джаган Володимир Миколайович

Новітня SERS-наноплатформа для ефективного детектування біомолекул та патогенів

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Анотований звіт
80 2020.02/0089 Тимоха Олександр Миколайович

Складні динамічні системи в природничих науках: теорія, математичне моделювання, чисельні методи та застосування до передових технологій

Інститут математики Національної академії наук України

Анотований звіт
81 2020.02/0048 Мадерич Володимир Станіславович

Прямі та обернені задачі розповсюдження забруднень в атмосферному і морському середовищі та їх використання для ідентифікації джерел забруднення

Інститут проблем математичних машин і систем

Анотований звіт
82 2020.02/0283 Шемет Володимир Жданович

Нові високопластичні надміцні сталі Fe-Mn-Al-C: вплив технологічних параметрів на формування їх структури та фізико-хімічні властивості

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анотований звіт
83 2020.02/0038 Братичак Михайло Миколайович

Одержання модифікованих низькомолекулярними органічними сполуками бітумів із нафтових залишків

Національний університет «Львівська політехніка»

Анотований звіт
84 2020.02/0032 Якименко Олександр Ілліч

Керований транспорт топологічних збуджень в атомарних схемах для квантових сенсорів та квантових систем обробки інформації

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет

Анотований звіт
85 2020.02/0296 Іоргов Микола Зіновійович

Рівноважні та нерівноважні процеси в інтегровних квантових моделях фізики конденсованого стану

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Анотований звіт
86 2020.02/0380 Мельничук Олександр Володимирович

Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Анотований звіт
87 2020.02/0057 Туров Володимир Всеволодович

Нові функціональні матеріали, що використовують можливість керування фазовим станом речовин в граничному шарі

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Анотований звіт
88 2020.02/0063 Корній Сергій Андрійович

Синтез та властивості нових комплексних протикорозійних пігментів для лакофарбових покриттів на основі алюмосилікатних наноконтейнерів

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Анотований звіт
89 2020.02/0016 Рошаль Олександр Давидович

Індикатори на основі похідних хромону для флуоресцентного визначення активності β-глюкозидаз

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотований звіт
90 2020.02/0049 Дмитрах Ігор Миколайович

Фізико-механічні макро, мікро та нано механізми взаємодії водню із низьколегованими сталями як фундаментальний чинник міцності та працездатності систем зберігання і транспортування водню

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Анотований звіт
91 2020.02/0052 Єфімова Світлана Леонідівна

Розробка наноматеріалів з керованою редокс-активністю та люмінесцентними властивостями для біомедичних застосувань

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Анотований звіт
92 2020.02/0059 Заяць Андрій Євгенович

Просторові межі українського світу: комплекс уявлень та їхня реалізація в ранньомодерній Україні (XVI–XVIII ст.)

Інститут української археографії та джерелознавства імені Івана Франка

Анотований звіт
93 2020.02/0067 Курилюк Василь Васильович

Комп’ютерний дизайн, синтез і теплотранспортні властивості кремнієвих наноструктур для енергоефективних застосувань

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет

Анотований звіт
94 2020.02/0073 Штанов Юрій Володимирович

Легка темна матерія і динамічна темна енергія у Всесвіті

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Анотований звіт
95 2020.02/0103 Івангородський Костянтин Васильович

Політика пам’яті та історична свідомість населення на окупованих Росією територіях України (ОРДЛО, АР Крим, Севастополь)

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Анотований звіт
96 2020.02/0112 Кубенко Веніамін Дмитрович

Дифракційні процеси і радіаційні сили в обмежених гідропружних системах

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка Національної Академії Наук України

Анотований звіт
97 2020.02/0121 Норкін Володимир Іванович

Аналітичні методи та машинне навчання в теорії керування і прийнятті рішень за умов конфлікту та невизначеності

Інститут кібернетики  ім. В.М.Глушкова НАН України

Анотований звіт
98 2020.02/0125 Желєзний Віталій Петрович

Підвищення ефективності термоакумулювальних пристроїв для сонячної енергетики шляхом застосування нанофлюїдів і капілярно-пористих структур

Одеська національна академія харчових технологій

Анотований звіт
99 2020.02/0138 Ковальчук Володимир Іванович

Електрокінетичні явища в природних нано/мікро-флюїдних та дисперсних системах: характеризація, обробка, моделювання

Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка

Анотований звіт
100 2020.02/0177 Мальований Мирослав Степанович

Розробка комплексної технології отримання та використання субстратів на основі органовмісних відходів і природних сорбентів для потреб біологічної рекультивації та ремедіації техногенно порушених земель

Національний університет “Львівська політехніка”

Анотований звіт
101 2020.02/0202 Павліщук Віталій Валентинович

Розвиток підходів до структурно-функціонального дизайну нових дискретних і супрамолекулярних комплексів лантаноїдів – перспективних одноіонних магнетиків і люмінесцентних матеріалів

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

Анотований звіт
102 2020.02/0215 Возняк Галина Василівна

Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Анотований звіт
103 2020.02/0217 Карбовник Іван Дмитрович

Світлогенеруючі низькорозмірні структури з поляризованою люмінесценцією на основі органічних і неорганічних матеріалів

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотований звіт
104 2020.02/0218 Просвірнін Сергій Леонідович

Дослідження шляхів створення та властивостей невзаємних контрольованих оптичних метаповерхонь

Радіоастрономічний інститут НАН України

Анотований звіт
105 2020.02/0234 Береснєв Вячеслав Мартинович

Модифікація поверхні твердого тіла під дією плазми та пучків заряджених частинок

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотований звіт
106 2020.02/0237 Сердюк Ігор Олександрович

Якість життя та демографічні характеристики населення Наддніпрянської України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотований звіт
107 2020.02/0241 Корольов Ігор Русланович

Еколінгвістичні модуси дискурсивного простору України в європейському полікультурному континуумі

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
108 2020.02/0257 Єнковскі Ласло Ласлович

Режим фіксованої твердотільної мішені в експерименті LHCb (CERN) і пошук екстремальних станів матерії в зіткненнях важких ядер на Великому Адронному Колайдері

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Анотований звіт
109 2020.02/0265 Волочнюк Дмитро Михайлович

Розробка методології безпечного та масштабованого застосування нестабільних діазоалканів як реагентів для органічного синтезу з використанням проточних реакторів

Інститут органічної хімії НАН України

Анотований звіт
110 2020.02/0310 Шишкіна Марія Павлівна

Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Анотований звіт
111 2020.02/0335 Щербань Наталія Дмитрівна

Нові ефективні цеолітні каталізатори екологічно безпечних процесів перетворення відновлювальної сировини в цінні органічні сполуки

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Анотований звіт
112 2020.02/0352 Лозовський Валерій Зіновійович

Особливості взаємодії наночастинок з вірусами та мікроорганізмами різних типів. Імплементація до антивірусної та антимікробної терапії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт
113 2020.02/0357 Ніколаєнко Юрій Єгорович

Розвиток теплофізичних та конструктивно-технологічних основ підвищення ефективності охолодження приймально-передавальних модулів радіолокаційних станцій

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анотований звіт
114 2020.02/0360 Харитонова Тетяна Євгенівна

Альтернативна енергетика в україні: шляхи системного законодавчого стимулювання

Національний університет «Одеська юридична академія»

Анотований звіт
115 2020.02/0367 Ящук Валерій Миколайович

Гібридні наносистеми для фотоімунотерапії в оптико-рентгенівському діапазоні енергій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт